تلفن : 35570053 - 35538339
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUS
1940ASUS FX504GD-E4156BlackCore i78GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله14,999,000موجود7,500,0002,750,0001,725,0001,148,000
1999ASUS K570UD - DM221BlackCore i712GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله13,599,000موجود6,800,0002,493,0001,564,0001,041,000
2000ASUS R542UN - DM271GrayCore i78GB1TR15.6"4GBیکپارچه 2 ساله11,399,000موجود5,700,0002,090,0001,311,000873,000
1826ASUS R542UR -DM448BlackCore i78GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله10,299,000موجود5,150,0001,888,0001,184,000788,000
1894ASUS K542UF - DM177WhiteCore i712GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله9,990,000موجود5,000,0001,830,0001,148,000764,000
2032ASUS A540UP - GBlackCore i78GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله8,999,000موجود4,500,0001,650,0001,035,000689,000
1997ASUS X540UB-DM386BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله8,299,000موجود4,150,0001,521,000954,000635,000
1998ASUS X540UB - DM448SilverCore i34GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله6,499,000موجود3,250,0001,191,000747,000498,000
1983ASUS P2540NV - GQ0040BlackPentium4GB500GB15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله4,699,000موجود2,350,000861,000540,000360,000
1955ASUS VivoBook X540NA - BlackCeleron4GB500GB15.6"HDیکپارچه 2 ساله3,399,000موجود1,700,000623,000391,000260,000
1916ASUS E203NA - FD062PinkCeleron4GB500GB12" intel HD 500یکپارچه 2 ساله3,199,000موجود1,600,000586,000368,000245,000
LENOVO
1994LENOVO Ideapad 330 -HSilverCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال7,399,000موجود3,700,0001,356,000851,000566,000
2025LENOVO Ideapad 330 -HBlackCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال7,399,000موجود3,700,0001,356,000851,000566,000
1800LENOVO Ideapad 320 - ADBlackCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال7,299,000موجود3,650,0001,338,000839,000559,000
2023LENOVO Ideapad 330 -HABlackCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,899,000موجود2,950,0001,081,000678,000452,000
2007LENOVO Ideapad 330 -HASilverCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,699,000موجود2,850,0001,045,000655,000436,000
1993LENOVO Ideapad 330 - BSilverCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,399,000موجود2,700,000990,000621,000413,000
1993LENOVO Ideapad 330 - BBlackCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,399,000موجود2,700,000990,000621,000413,000
2008LENOVO Ideapad 330 - HBlackCeleron4GB1TR15.6"intel Hd 620سازگار 2 سال3,599,000موجود1,800,000660,000414,000275,000
1679LENOVO Ideapad V110 -GBlackPentium4GB500GB15.6" HDویستا 1 سال3,499,000موجود1,750,000641,000402,000268,000