تلفن : 35570053 - 35538339
idModelcolorCpuRamHddDisplayVGAگارانتیقیمت نقدیوضعیتپیش پرداختاقساط 3 ماههاقساط 5 ماههاقساط 8 ماهه
ASUSLENOVO
2056LENOVO Ideapad 330 - BQSilverCore i716GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال10,899,000موجود5,450,0001,998,0001,253,000834,000
2056LENOVO Ideapad 330 - BQBlackCore i716GB2TR15.6"4GBسازگار 2 سال10,899,000موجود5,450,0001,998,0001,253,000834,000
2073LENOVO Ideapad 330 -XSilverCore i58GB2TR15.6"4GBلایف 2 سال7,699,000موجود3,850,0001,411,000885,000589,000
2073LENOVO Ideapad 330 -XBlackCore i58GB2TR15.6"4GBلایف 2 سال7,699,000موجود3,850,0001,411,000885,000589,000
2060LENOVO Ideapad 130 - IBlackCore i58GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال6,599,000موجود3,300,0001,210,000759,000505,000
2058LENOVO Ideapad 130 - IBlackCore i58GB1TR15.6"2GBایرانیان رهجو 26,299,000موجود3,150,0001,155,000724,000482,000
2059LENOVO Ideapad 330 - 15ARSilver Ryzen 58GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال5,899,000موجود2,950,0001,081,000678,000452,000
2059LENOVO Ideapad 330 - 15ARBlack Ryzen 58GB1TR15.6"2GBویستا 2 سال5,899,000موجود2,950,0001,081,000678,000452,000
2023LENOVO Ideapad 330 -HABlackCore i34GB1TR15.6"2GBسازگار 2 سال5,199,000موجود2,600,000953,000598,000398,000
2037LENOVO Ideapad V130-FGrayCore i34GB1TR15.6"2GBویستا 1 سال4,849,000موجود2,420,000891,000559,000372,000
2057LENOVO Ideapad 130 - TPBlackCore i34GB1TR15.6"2GBامرتات 18 ماه4,499,000موجود2,250,000825,000517,000344,000
1939LENOVO Ideapad 330 - ABlackCore i34GB1TR15.6"HDسازگار 2 سال4,399,000موجود2,200,000806,000506,000337,000
2066LENOVO Ideapad V130-HGrayCore i34GB1TR15.6"HDایرانیان رهجو 23,999,000موجود2,000,000733,000460,000306,000
2008LENOVO Ideapad 330 - HBlackCeleron4GB1TR15.6"intel Hd 620ایرانیان رهجو 23,099,000موجود1,550,000568,000356,000237,000
2035LENOVO Ideapad 330 - HDBlackCeleron4GB500GB15.6" HD 620ایرانیان رهجو 22,849,000موجود1,420,000524,000329,000219,000
ASUS
2003ASUS FX504GD-E4172BlackCore i712GB1TR+128SSD15.6"4GBیکپارچه 2 ساله15,499,000موجود7,750,0002,841,0001,782,0001,187,000
2072ASUS VivoBook R423UF - GrayCore i78GB1TR+128SSD14"2GBیکپارچه 2 ساله10,699,000موجود5,350,0001,961,0001,230,000819,000
1823ASUS R542UN - DM062BlackCore i712GB1TR15.6" 4GBیکپارچه 2 ساله10,599,000موجود5,300,0001,943,0001,219,000811,000
1893ASUS VivoBook K542UF - GrayCore i78GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله8,999,000موجود4,500,0001,650,0001,035,000689,000
2071ASUS X540UB - AFBlackCore i712GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله8,699,000موجود4,350,0001,595,0001,000,000666,000
1890ASUS VivoBook K542UF - GrayCore i512GB1TR15.6" 2GBیکپارچه 2 ساله7,799,000فردا3,900,0001,430,000897,000597,000
2070ASUS K540UB-DM1147BlackCore i58GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله7,199,000موجود3,600,0001,320,000828,000551,000
1998ASUS X540UB - DM448BlackCore i34GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله5,699,000موجود2,850,0001,045,000655,000436,000
2065ASUS VivoBook R542BP - WhiteBristol Ridge8GB1TR15.6"2GBیکپارچه 2 ساله5,699,000موجود2,850,0001,045,000655,000436,000
2042ASUS VivoBook X540MA - BlackCeleron4GB1TR15.6"HDیکپارچه 2 ساله3,579,000موجود1,790,000656,000411,000274,000
2067ASUS VivoBook X540MA - BlackCeleron4GB1TR15.6"HDایرانیان رهجو 23,299,000موجود1,650,000605,000379,000253,000
1955ASUS VivoBook X540NA - BlackCeleron4GB500GB15.6"HDیکپارچه 2 ساله3,149,000موجود1,570,000579,000363,000242,000
2068ASUS F540NA - GQ114BlackCeleron4GB1TR15.6"HDایرانیان رهجو 22,999,000موجود1,500,000550,000345,000230,000